1. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa:

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(1. štvrťrok 2013)
01. 01. 2013– 31. 03. 2013

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky
(€ s DPH)
názov úspešného uchádzača
       
1. Výmena počítača pre komunukáciu so štátnou
pokladnicou a súvisiace služby
  1 133,54€ PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21
831 02 Bratislava