1. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(1. štvrťrok 2014)
01. 01. 2014– 31. 03. 2014

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky
(€ s DPH)
názov úspešného uchádzača
       
1. Letenky 1 062,76 € BTU Business Travel Unlimited
Zelinárska 8
821 08 Bratislava