1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

 

16. októbra 2012 o 11:00 hod.,

zasadacia miestnosti č. 477, IV. poschodie 
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava


n á v r h  p r o g r a m u

 

   
  1. Návrh rozpočtu súdnictva na rok 2013 (SR 85/2012)
 
  2. Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (SR 6/2011) - odročené na 68. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky
 
  3. Správa o výsledkoch revízie vykonanej na Okresnom súde Bratislava I (SR 70/2012)
 
  4. Dodatočné voľby členov disciplinárnych senátov (SR 1/2012)
 
  5. Žiadosti sudcov o preloženie
 
  6. Oznámenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vymenovaní JUDr. Ľuboša Baku, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, do funkcie predsedu Okresného súdu Levice – dočasné pridelenie na výkon funkcie predsedu súdu (SR 83/2012)
 
  7. Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   (1 Ksr 415/09, 392/2010) - odročené na 68. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky
 
  8. Vyhlásenie dodatočných volieb na členov disciplinárneho senátu
 
  9. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2011
 
  10. Ponuka Európskej siete súdnych rád – zúčastnenie sa na projektoch 2012/2013 (KSR 47/2012)
 
  11. Informácia Rady Justičnej akadémie SR o zvolení predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií 
 
  12. Žiadosť  Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie k sťažnosti JUDr. Viliama Dohňanského (SR 77/2012)
 
  13. Schválenie hovorcu Súdnej rady Slovenskej republiky
                                
  14. Oznámenie Jána Maxiána k vymenovaniu Mgr. Dušana Čima za člena Súdnej rady Slovenskej republiky (SR 72/2012)
 
 
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 
  1. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky k návrhu predsedu Okresného súdu Kežmarok na odvolanie podpredsedníčky Okresného súdu Kežmarok (SR 51/2012)
 
  2. Informácia k výsledkom testovacieho prieskumu ENCJ o dôvere v súdnictvo (výsledky sú uverejnené na web stránke súdnej rady)
 
  3. Odvolanie z funkcie sudcu
 
  4. Predloženie listín o postupe sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konajúcich v trestnej veci voči JUDr. Pavlovi Polakovičovi (SR 82/2012)
 
  5. Podnet Marty Klampárovej na disciplinárne stíhanie sudkyne JUDr. J. H. (SSR 33/2012) 
 
  6. Žiadosť predsedníčky Okresného súdu Humenné o určenie voľného miesta sudcu na Okresnom súde Humenné (KSR 65/2012)