2. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(2. štvrťrok 2014)
1. 4. 2014 – 30. 6. 2014

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1. Aktualizácia ASPI za 1. polrok 2014 2 351,99 € WOLTERS KLUWER s.r.o.
Mlynské Nivy 48,
Bratislava 821 09
 
2. Zasadnutie Súdnej rady SR
(ubytovanie, strava, mestská daň)
2 997,60 €
Glamour Slovakia, a.s.
Sládkovičova 43,
Banská Bystrica 974 05
 
3. Refundácia cestovných náhrad 2 003,89 € Najvyšší súd
Slovenskej republiky
Župné nám. 13,
Bratislava 814 90