2. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(2. štvrťrok 2015)
1. 4. 2015 – 30. 6. 2015

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1. Ideová štúdia interiéru 5 500,00 € KOSI, s.r.o.
Bajkalská 30
821 09 Bratislava
 
2. Vyúčtovanie nákladov na
zasadnutie Súdnej rady
Slovenskej republiky
1 017,65 €
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
Inštitút vzdelávania
Omšenie 825
914 43 Omšenie