2. štvrťrok 2016

 Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
 
 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
 
s cenou nad 5.000 €  za 2. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov


P.č. Predmet zákazky Zmluvná cena 
(v € bez DPH)
Identifikácia dodávateľa
1 Zariadenie pracovne predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 8 126,08€ Adler & syn spol. s.r.o.
Dolná kolónia 15
960 01 Zvolen
2. Osobné motorové vozidlo Audi A6 47 965,83 € Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.  Dolnozemská 7