2. štvrťrok 2017

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
 
 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
 
s cenou nad 5.000 €  za 2. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 
 
 
P.č. Predmet zákazky Zmluvná cena
(v € bez DPH)
Identifikácia dodávateľa
1. -  - €  
-