3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

 

22. januára 2013 o 08:30 hod.,

zasadacia miestnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Z1,
Župné námestie 13, Bratislava.

N á v r h  p r o g r a m u


  

  1. Prerokovanie návrhu programu zasadnutia
 
  2. Voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (SR 98/2012)
 
  3. Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (SR 6/2011)
 
 
Ďalšie body programu budú prerokované v zasadacej miestnosti
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 477, na 4. poschodí,  
Župné námestie 13, Bratislava.  4. Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 1328 z 24. apríla 2012 týkajúce sa zvolenia Mgr. Dušana Čima za člena Súdnej rady Slovenskej republiky (SR 36/2012)
 
  5. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
 
  6. Návrh na preloženie Mgr. Angeliky Sopoligovej, sudkyne Okresného súdu Košice – okolie a JUDr. Adriany Murínovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (SR 131/2012)
 
  7. Návrh na preloženie JUDr. Romana Tichého, sudcu Okresného súdu Martin na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (SR 140/2012)
 
  8. Žiadosť o preloženie Mgr. Jána Stančeka, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok (SR 130/2012)
 
  9. Žiadosť o preloženie JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Vranov nad Topľou (SR 141/2012)
 
  10. Správa o výsledkoch vnútornej revízie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (SR 145/2012)
 
  11. Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov - § 119 a/ ods. 1 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SR 115/2012)
 
  12. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Beáta Gešvantnerová (SR 145/2012)
 
  13. Schválenie hovorcu Súdnej rady Slovenskej republiky           
       
  14. Žiadosť Súdnej rady Slovenskej republiky na predloženie kandidátov do disciplinárnych senátov
 

 

  Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 
  1. Zoznam sudcov Slovenskej republiky, ktorí sa v roku 2013 dožijú 65 rokov (SR 149/2012)
 
  2. Žiadosť o vyhlásenie nového výberového konania na funkciu predsedu Okresného súdu Levice (SR 36/2013)