4. štvrťrok 2016

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
 
 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
 
s cenou nad 5.000 €  za 4. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 
 
 
P.č. Predmet zákazky Zmluvná cena
(v € bez DPH)
Identifikácia dodávateľa
1. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu  8 388,00 €  
BIZ Consulting, s. r. o.
Krajinská 44,
821 06 Bratislava
 
2. Úhrada prevádzkových nákladov  27 379,35 € Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1,
813 70 Bratislava
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia kamerového systému  19 800,00 €  
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Jelačičova 8,
821 08 Bratislava