4. štvrťrok 2017

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
 
 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
 
s cenou nad 5.000 €  za 4. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 
 
 
P.č. Predmet zákazky Zmluvná cena
(v € bez DPH)
Identifikácia dodávateľa
1. Notebooky  10 668,00 €

MARSANN IT, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
 
2. Interiérové vybavenie 4 882,50 €
ADLER A SYN, spol. s r.o.
Dolná Kolónia 15,
960 01 Zvolen
 
3. V zmysle zmluvy o dielo 4 9479,00 €
Digital Industry, s. r. o.
Námestie SNP 15,
811 01 Bratislava
 
4. Nákup PC 15 147,00 €
JKC, s. r. o.
Šoltésovej 1995,
911 01 Trenčín
 
5. Stavebné práce 83 166,00 €
Completing SK, s.r.o.
Pieskovcová 57
841 07 Bratislava