67. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - pokračovanie

67. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - pokračovanie
 

8. marec 2012 o 13:00 hod.
hotel ZEMPLÍN, M. R. Štefánika 861/230, Trebišov


 

Návrh programu:
 

1. Doplnenie databáz disciplinárnych senátov v zmysle § 119 a nasl. zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

2. Správa o výsledkoch mimoriadnej revízie Okresného súdu Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky a Topoľčany
    za rok 2011 (SR 42/2011)

 

3. Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. 
    o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    (1 Ksr 415/09, 392/2010) - bod stiahnutý z rokovania predkladateľom

 

4. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k Výzve Združenia sudcov Slovenska
 

5. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k diskriminačným žalobám


6. Zaujatie stanoviska k listu JUDr. Dany Bystrianskej týkajúceho sa situácie na Krajskom súde v Trenčíne - bod stiahnutý z rokovania predkladateľom
 


7. Správa o situácii súdnych mocí a sudcov v rôznych členských štátoch
 

8. Správa JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. zo služobnej cesty z 12. plenárneho zasadnutia
    „Consultative Council of European“ - Štrasburg a zo stáže na Najvyššom správnom súde Českej republiky

 

9. Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (SR 6/2011)


 

Materiály doplnené a prerokované na zasadnutí 8. marca 2012:10. Správa o vnútornej revízii vykonanej na Okresnom súde v Brezne (SR 37/2012)


11.  Žiadosť JUDr. Jozefa Medveďa, sudcu Okresného súdu Martin, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom (SR 39/2011)


12. Žiadosť JUDr. Martina Baločka, sudcu Okresného súdu Revúca, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice I (SR 51/2011)


13. Žiadosť Mgr. Richarda Golisa, sudcu Okresného súdu Čadca, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žilina (SR 58/2011)

14. Žiadosť JUDr. Zuzany Kudlovskej, sudkyne Okresného súdu Michalovce, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice I (SR 32/2012)

15. Účasť vo výskumnej skupine (výskumný program na podporu integrácie kultúrnych znalostí a právnej praxe) – výzva ENCJ

16. Žiadosť JUDr. Anny Benešovej o zrušenie uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 915 (SR 38/2012)


17
. Žiadosť JUDr. Beaty Gešvantnerovej sudkyne Okresného súdu Zvolen o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prievidza (1Ksr 135/2011)

18. Požiadavka ENCJ - príspevok do bulletinu ENCJ - vypustený z programu rokovania (termín predloženia bol stanovený do 20. januára)  

19. Návrh stanoviska – argumentácia Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniam Krajského súdu v Trnave

20. Oznámenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o zvolení člena Súdnej rady Slovenskej republiky (SR 36/2012)

21. Valné zhromaždenie ENCJ, 9. – 11. máj 2012, Dublin

22. Žiadosť JUDr. Ley Stovičkovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (1Ksr 132/2011)


23. Žiadosť JUDr. Andrey Gindlovej sudkyne Okresného súdu Bánovce nad Bebravou o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom (1Ksr 144/2011)
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 

1. Námietka nestrannosti výkonu funkcie člena výberovej komisie na výberové konanie na funkciu predsedu Okresného
    súdu Ružomberok JUDr. Ivana Štepitu zvoleného sudcovskou radou Okresného súdu Ružomberok a nezákonnosť jeho
    voľby za člena sudcovskej rady
 

2. Prehľad o aktuálnom stave konania vo veciach na Okresnom súde Revúca, ktoré boli predmetom revízie
 

3. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. Róberta Urbana proti žalovanej Súdnej
    rade Slovenskej republiky
 

4. Informácie členov Súdnej rady Slovenskej republiky z pracovného stretnutia so sudcami okresných súdov počas
    výjazdového zasadnutia Súdnej radyMateriály 1-4 zverejnené na zvolanom zasadnutí 17. januára 2012 a doplnené o materiály vzaté na vedomie na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky 8. marca 2012

5. Oznam a žiadosť JUDr. Jána Mihala z 13. januára 2012

6. Oznámenie JUDr. Radovana Gromana - návrh na začatie disciplinárneho konania voči jeho osobe

7. Predloženie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci dovolania JUDr. Evy Koczánovej a 
     podanie JUDr. Evy Koczánovej
 

8. Sťažnosť na Prof. JUDr. Alexandra Bröstla, CSc

9. Námietka JUDr. Evy Foltánovej, predsedníčky Okresného súdu Galanta, proti výberovému konaniu

10. Námietka JUDr. Jozefa Turzu, predsedu Okresného súdu Ružomberok, o porušení základného práva občana Slovenskej republiky, mať za rovnakých podmienok prístup k verejnej funkcii