68. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

68. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky 
 

24. apríl 2012 o 11:00 hod.,
zasadacia miestnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Z4, Župné nám. 13, Bratislava


 

 

  Návrh programu:
 
   1. Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. 
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(1 Ksr 415/09, 392/2010)

 
  2. Správa o výsledkoch mimoriadnej revízie Okresného súdu Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky
a Topoľčany (SR 42/2011)

 
  3. Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Topoľčany za rok 2011 (SR 49/2012)
 
  4. Správa o výsledkoch revízie vykonanej na Okresnom súde Trebišov (SR 42/2012)
 
  5. Správa o výsledkoch revízie vykonanej na Okresnom súde Čadca (SR 45/2012)
 
  6. Žiadosť JUDr. Petra Hrnčiara, sudcu Okresného súdu Žilina, o preloženie na výkon funkcie sudcu na 
Okresný súd Liptovský Mikuláš (SR 5/2011-27)

 
  7. Žiadosť JUDr. Adriany Považanovej, sudkyne Okresného súdu Partizánske o preloženie,
na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen (SR 31/2011)

 
  8. Žiadosť JUDr. Petry Príbelskej, PhD., sudkyne Krajského súdu Trnava, o preloženie na výkon
funkcie sudcu na Krajský súd Bratislava (SR 33/2012)

 
  9. Oznámenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o zvolení Mgr. Dušana Čima za člena
Súdnej rady Slovenskej republiky (SR 36/2012)

 
  10. Žiadosť predsedu rady Justičnej akadémie Slovenskej o predloženie návrhu na desiatich členov
skúšobnej komisie a piatich náhradníkov skúšobnej komisie (SR 46/2012)

 
  11.  Predloženie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci dovolania JUDr. Evy Koczánovej
a podanie JUDr. Evy Koczánovej (SR 19/2011) - odročené z 8. marca 2012
 
  12. Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (SR 6/2011)
 
     
  Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
     
  1. Oznámenie predsedu Okresného súdu Kežmarok o návrhu na odvolanie podpredsedníčky súdu
(SR 51/2012)
 
  2. Žiadosť JUDr. Jozefa Štefanka (SR 43/2012)
 
  3. Predkladanie rozpočtu v zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (SR 62/2011)
 
     

Materiály doplnené a prerokované na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky 24. apríla 2012:
 
-          Správa z vnútornej revízie vykonanej na Okresnom súde Prešov (SR 53/2012)