69. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

69. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky 
 

21. - 22. mája 2012 o 14:00 hod.,
hotel Diamant Dudince, Kúpeľná 107, 962 71  Dudince

 

 

 
Návrh programu:
 
   1. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Jany Cisárovej, sudkyne Krajského súdu Bratislava, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (SR 62/2012)
 
  2. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Jany Hullovej, sudkyne Krajského súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (SR 61/2012)
 
  3. Žiadosť o zaujatie stanoviska k postupu sudkyne JUDr. Anny Ilčinovej (SR 54/2011)
 
  4. Kontrola plnenia prijatých uznesení Súdnej rady Slovenskej republiky (Uznesenia č. 1283 a 1287)
 
  5. Návrh na vykonanie a zameranie mimoriadnej revízie na Krajskom súde Trnava
 
  6. Predloženie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci dovolania JUDr. Evy Koczánovej a podanie JUDr. Evy Koczánovej (SR 19/2011)
 
  7. Žiadosť JUDr. Mariana Töröka, predsedu Okresného súdu Revúca, o schválenie odporúčania ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky navýšiť počet sudcov na Okresnom súde Revúca o jedného sudcu  (SR 58/2012)
 
  8. Zásady rozhodovania Súdnej rady Slovenskej republiky o preložení a dočasnom pridelení sudcov
 
  9.  Žiadosť prezidenta Európskej siete súdnych rád o zabezpečenie prezentácie vláde Slovenskej republiky o postavení ENCJ
 
 
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 
  1. Správa z Valného zhromaždenia ENCJ v Dubline a informácie členov Súdnej rady Slovenskej republiky o členstve v pracovných skupinách „Vytvorenie minimálnych štandardov II.“ a „Žiadosť o pomoc“
 
  2. Ad hoc sudcovia – informácia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky
 
 
Materiály doplnené a prerokované na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky 21. – 22. mája 2012
 
  1. Správa o plnení príjmov a čerpaní rozpočtových prostriedkov súdnictva za rok 2011 (SR 64/2012)
 
  2.  Návrh záverečného účtu za rok 2011 kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky (SR 63/2012)  
 
  3.  Podnet JUDr. Vladislava Puškáša, sudcu Okresného súdu Bardejov na podanie návrhu na odvolanie predsedu Okresného súdu Bardejov (SR 67/2012)
 
  4.  Informácia o členovi Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Jozefovi Vozárovi – podozrenie zo spáchania trestných činov korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti
 
  5.  Sťažnosť JUDr. Aleny Šiškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany na podpredsedníčku Okresného súdu Topoľčany JUDr. Máriu Krausovú (SR 66/2012)