Bezpečnostný dotazník osoby

       
1. septembra 2014 nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon č. 195/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony. 

1. apríla 2016 vstúpila do platnosti nová vyhláška č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti, ktorá upravuje podrobnosti vykonávania bezpečnostných previerok I., II,. III,. aj IV. stupňa. Osobný a bezpečnostný dotazník osoby je zverejnený na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu.

Odkaz presmerovania na web stránku Národného bezpečnostného úradu:

Zdroj: http://www.nbusr.sk/

Osobný a bezpečnostný dotazník osoby pdf - 2,68 MB

Link na OBD:
http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/osobny-a-bezpecnostny-dotaznik.pdf