Predsedníčka Súdnej rady SR neprestáva konať

18.02.2020

Na januárovom zasadnutí súdna rada rozhodovala aj o dvoch návrhoch na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu voči sudkyniam Denise Cvikovej a Zuzane Maruniakovej. V prvom prípade prišla sudkyňa s okamžitou platnosťou na dobu 6 mesiacov o možnosť vykonávať svoju funkciu. Súdna rada tiež odporučila predsedníčke súdnej rady rázne konať aj v prípade Zuzany Maruniakovej. Výsledkom odporúčania malo byť nielen podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ale aj návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, v tom čase deklarovala, že bude postupovať v zmysle odporúčaní kolektívneho orgánu na ktorého je čele. Jej slová neostali len pri sľuboch. Dnes podala návrh na začatie disciplinárneho konania v prípade oboch spomínaných sudkýň. „Pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov“, priblížila Lenka Praženková. Po dôkladnej analýze prišla k záveru, že návrhy podáva z dôvodu, že dané sudkyne k dnešnému dňu neposkytujú záruky, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Pokiaľ sudca neposkytuje záruky na splnenie týchto predpokladov, možno konštatovať ich stratu. Následkom je návrh na uloženie trestu zbavenia funkcie sudcu, vrátane návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Rozhodovať o tom bude disciplinárny senát.

V záujme obnovy dôvery verejnosti v súdnictvo, podala predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, doteraz šesť disciplinárnych návrhov. Všetky sa týkali sudcov, ktorí figurujú v kauze Threema.
nzov

Zasadnutia súdnej rady sa 30. marca 2020 neuskutočnia

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a…

27.03.2020
nzov

Oznámenie o zrušení výberového konania na justičných čakateľov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že výberové konanie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radc…

26.03.2020
nzov

Členstva v Súdnej rade sa vzdalo päť jej členov

K dnešnému dňu sa vzdalo funkcie v Súdnej rade SR päť jej členov. Ide o nominantov Národnej rady Slovenskej republiky – Romana Huszára a Viliama Po…

23.03.2020
nzov

Vylúčenie účasti verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020

Kancelária Súdnej rady SR upozorňuje verejnosť a zástupcov médií, že na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR, zn. OLP/2691/2020 zo d…

20.03.2020