Predsedníčka súdnej rady vyhlásila novú voľbu predsedu Najvyššieho súdu SR

18.09.2019

Po tom, čo  sa na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky ani v opakovanej voľbe nepodarilo zvoliť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, postupuje v zmysle zákonných ustanovení a dnes preto vyhlásila novú voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Deň konania voľby určila na 25. novembra 2019 so začiatkom o 13.00 hod.

Kandidátov na predsedu najvyššieho súdu môže súdnej rade navrhnúť člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov Najvyššieho súdu, sudca Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti. Lehota na predloženie jednotlivých návrhov kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je stanovená do 4. novembra 2019 (vrátane), pričom lehota bude dodržaná aj vtedy, ak sa v posledný deň tejto lehoty podá návrh na poštovú prepravu. Na návrhy doručené po uplynutí lehoty a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené zákonom, sa neprihliada.

Jednotlivé návrhy kandidátov sa doručujú priamo predsedníčke súdnej rady. Takto vytvorený zoznam kandidátov obdržia členovia súdnej rady minimálne 15 dní pred uskutočnením samotnej voľby. Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcej voľbe. Voľba sa uskutoční opäť na verejnom zasadnutí súdnej rady aj za prítomnosti kandidátov a hlasovanie bude prebiehať tajne. Zároveň bude mať každý z nich rovnaké podmienky na sebaprezentáciu, ako aj priblíženie svojej predstavy o pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu. Prítomní kandidáti si losovaním zvolia poradie, v akom pred súdnou radou budú prezentovať svoju osobu a svoje predstavy o pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu. Následne súdna rada o kandidátoch rozhodne v tajnej voľbe a na základe výsledkov voľby, v zmysle ústavy, predloží prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu do funkcie.

Vyhlásenie novej voľby predsedu NS SR pdf 

 

nzov

Predsedníčka Súdnej rady SR neprestáva konať

Na januárovom zasadnutí súdna rada rozhodovala aj o dvoch návrhoch na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu voči sudkyniam Denise Cvikovej a Zu…

18.02.2020
nzov

3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na 24. februára 2020 10:00 hod., M…

07.02.2020
nzov

Výberové konanie na justičných čakateľov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásila 7. februára 2020 výberové konanie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkc…

07.02.2020
nzov

Slávnostné otvorenie justičného roku ESĽP v Štrasburgu

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, sa na pozvanie národnej sudkyne JUDr. Aleny Poláčkovej zúčastnila na slávnos…

03.02.2020