Rozhodnutia disciplinárnych senátovSpisová značka Merito veci Dátum Súbor
3Ds/1/2017 §116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.02.2018
3Ds/2/2017 §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.02.2018
1Ds/4/2017 §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 20.02.2018
1Ds/1/2017 §116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 20.02.2018
3Ds/5/2015 § 116 ods. 2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.03.2018
3Ds/5/2017 §116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.03.2018
5Ds/3/2017 §116 ods. 2 písm. b) a f) zákona č. 385/2000 Z.z. v spojení s ust. §116 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 09.04.2018
2Dso/1/2018 rozhodnutie o odvolaní 20.04.2018
2Dso/2/2018 rozhodnutie o odvolaní 20.04.2018
6Ds/5/2017 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 23.04.2018
3Ds/3/2017 určenie neplatnosti písomného napomenutia 24.04.2018
1Ds/1/2018 disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31.05.2018
3Ds/4/2017 disciplinárne previnenie podľa §116 ods. 1 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z.z. 04.06.2018
2Dso/4/2018 rozhodnutie o odvolaní 21.06.2018
« 1 2


Rozhodnutia disciplinárnych senátov do 1. júla 2017 sú zverejnené na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: https://www.nsud.sk/rozhodnutia/.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 152/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k rozšíreniu činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky v oblasti výkonu dohľadu   na dodržiavanie  zásad dôstojnosti a plynulosti disciplinárneho konania. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky od 1. júla 2017 organizačne a technicky zabezpečuje činnosť disciplinárnych senátov ako aj zverejňovanie ich rozhodnutí. Do 30. júna 2017 tieto cinnosti, zabezpečovala Kancelária Najvyššieho súdu SR.