Spracovateľské operácie


1. Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku a zdravia (prevádzkovanie kamerového systému), monitorovanie fyzických osôb, ich pohybu, ako aj ďalších ich prejavov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku a zdravia, prevencia pred páchaním trestných činov,
Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní - policajný zbor SR a prokuratúra SR, Zbor väzenskej a justičnej stráže,
Doba uchovávania: ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: monitorovanie fyzických osôb, ich pohybu, ako aj ďalších ich prejavov

2. Účel spracúvania osobných údajov: správa registratúry

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) v znení neskorších právnych predpisov. Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doba uchovávania:

Registratúrny denník

A 10

Zoznamy a protokoly záznamov preberaných do registratúrneho strediska

 

10

Návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov, rozhodnutia o vyradení, odovzdanie archívnych dokumentov do archívu

 

A 10

Poštovné knihy a iná evidencia poštových zásielok

5
Rozsah spracúvaných osobných údajov:  akademický titul , meno, priezvisko, podpis, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia 

3. Účel spracúvania osobných údajov: vybavovanie sťažností a podnetov občanov (dopyty, návrhy, vyjadrenia, žiadosti)

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategória príjemcov: bežné osobné údaje sťažovateľa, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti
Doba uchovávania: 5 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje sťažovateľa alebo osoby, ktorá podala podnet, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti alebo podnetu (akademický titul , meno, priezvisko, podpis, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo) 

4. Účel spracúvania osobných údajov: evidencia a spracovanie majetkových priznaní sudcov

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 32 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: predseda súdnej rady, osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy pre výkon kontroly
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje fyzickej osoby obsiahnuté v majetkovom priznaní podľa § 32 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé a prechodné bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť a štátne občianstvo, údaje o právnom dôvode a dátume nadobudnutia majetku, údaje o hnuteľných veciach, majetkových právach a iných hodnotách vrátane ceny obstarania a pri bezodplatnom nadobudnutí odhad ich ceny, pri vlastnom zhotovení hnuteľnej veci údaj o výdavkoch na jej zhotovenie, údaj o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno priezvisko titul a dátum narodenia) v elektronickej podobe, podpis

5. Účel spracúvania osobných údajov:  Prerokovanie kandidátov na sudcov Súdnou radou SR a ich predloženie prezidentovi SR za účelom ich vymenovanie do funkcie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR, zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Zdroje osobných údajov: súdy
Kategória príjemcov: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje fyzickej osoby ako kandidáta uvedené v podkladoch predložených Súdnej rade Slovenskej republiky podľa § 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (akademický titul, meno, priezvisko, podpis, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo) 

6. Účel spracúvania osobných údajov: agenda uchádzačov o zamestnanie  

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas fyzickej osoby – uchádzača, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: -
Doba uchovávania: 5 mesiacov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobné údaje uvedené v žiadosti o zamestnanie a životopise: fotografia, akademický titul , meno, priezvisko, podpis, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pdf - 17kB

7. Účel spracúvania osobných údajov: vedenie agendy súdnych sporov

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: účastníci konania, súdy, iný oprávnený subjekt
Doba uchovávania: 5 rokov od ukončenia súdneho sporu
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov

8. Účel spracúvania osobných údajov: dodávateľské zmluvy – predmet zmluvy

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1) písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: Úrad vlády Slovenskej republiky
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje

9. Účel spracúvania osobných údajov: vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov , zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov
Kategória príjemcov: žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia žiadosti
Rozsah spracúvaných osobných údajov: akademický titul , meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo  predchádzajúceho písomného súhlasu

10. Účel spracúvania osobných údajov: uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategória príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania: 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Rozsah spracúvaných osobných údajov: akademický titul , meno a priezvisko, adresa, bydlisko, kontaktné údaje, údaje ktorých sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv,

11. Účel spracúvania osobných údajov: verejné obstarávanie

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategória príjemcov: orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje - akademický titul, meno a priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje,

12. Účel spracúvania osobných údajov: preloženie sudcov na súd toho istého stupňa

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 141a  ods. 5 písm. d)  zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, § 14 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, Minister spravodlivosti, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje uvedené v dokumentoch uvedených v § 14 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (akademický titul, meno a priezvisko, podpis)

13. Účel spracúvania osobných údajov:  Návrhy predsedov súdov na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 141a  ods. 5 písm. d)  zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: predsedovia súdov, súd, kt. predložil návrh
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje uvedené v dokumentoch uvedených v § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (akademický titul, meno a priezvisko, podpis)

14. Účel spracúvania osobných údajov: Preloženie sudcu na súd nižšieho stupňa na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 141a  ods. 5 písm. d)  zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, § 14 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, Minister spravodlivosti, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Doba uchovávania: 10 rokov
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: disciplinárny senát
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje uvedené v dokumentoch uvedených v § 14 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (akademický titul, meno a priezvisko, podpis)

15. Účel spracúvania osobných údajov: dočasné pridelenie sudcov na návrh predsedu súdu na súd vyššieho stupňa na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 12 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: predseda súdu
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky,
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje uvedené v dokumentoch (návrh predsedu súdu a súhlase sudcu) predložených na splnenie povinností uvedených v § 12 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (akademický titul, meno a priezvisko, podpis)

16. Účel spracúvania osobných údajov: dočasné pridelenie sudcov na výkon funkcie predsedu súdu na súde nižšieho alebo toho istého stupňa

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 12a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky,
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobné údaje uvedené v dokumentoch (návrh predsedu súdu a súhlase sudcu) predložených na splnenie povinností uvedených v § 12a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (akademický titul, meno a priezvisko, podpis)

17. Účel spracúvania osobných údajov: voľba kandidátov na sudcov, ktorý by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch 

Právny základ spracúvania osobných údajov:  § 27 písm. g) zákona č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, zastupiteľský úrad Slovenskej republiky pri EÚ
Doba uchovávania: 10 rokov
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: člen súdnej rady, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, iná stavovská právnická organizácia
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje uvedené v dokladoch preukazujúcich splnenie povinností uvedených v § 27 písm. g) zákona č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

18. Účel spracúvania osobných údajov: návrhy kandidátov na členov Rady Justičnej akadémie SR a návrhy kandidátov členov a náhradníkov skúšobných komisií Justičnej akadémie SR

Právny základ spracúvania osobných údajov:  § 5 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 6 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 13 ods. 548/2003 Z. z. zákona o Justičnej akadémií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,  § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 185/2002 o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Justičná akadémia SR
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené z dokumentov alebo predložené v priebehu kompletizovania návrhu, (akademický titul , meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje), § 5 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 6 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 13 ods. 548/2003 Z. z. zákona o Justičnej akadémií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 185/2002 o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

19. Účel spracúvania osobných údajov: Správy o výsledku vnútornej revízie

Právny základ spracúvania osobných údajov:  § 3a písm. b) zákona č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 61 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, iné oprávnené subjekty
Doba uchovávania: 10 rokov
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: príslušné revízne oddelenia krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje obsiahnuté v správe o výsledkoch revízie podľa § 61 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vyhodnocovania správy Súdnou radou Slovenskej republiky (akademický titul , meno a priezvisko, pracovné zaradenie, podpis)

20. Účel spracúvania osobných údajov: návrhy na odvolanie z funkcie sudcu

Právny základ spracúvania osobných údajov141a ods. 5 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky a § 18 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky, ministerstvo spravodlivosti SR
Zdroj osobných údajov: ministerstvo spravodlivosti SR
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Súdnej rady slovenskej republiky uvedených v § 18 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (akademický titul , meno a priezvisko, pracovné zaradenie, adresa trvalého pobytu, vek, dátum narodenia, údaje týkajúce sa zdravotného stavu)

21. Účel spracúvania osobných údajov: Voľba predsedov a členov disciplinárnych senátov

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 119a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: Súdna rada, súdy, iné oprávnené subjekty
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané od niektorého z nasledujúci subjektov (zdroj): sudcovské rady, minister spravodlivosti, Národná rada Slovenskej republiky

Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Súdnej rady slovenskej republiky uvedených v § 119a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (akademický titul, meno a priezvisko, pracovné zaradenie, adresa trvalého pobytu)

22. Účel spracúvania osobných údajov: voľba a odvolanie členov hodnotiacich komisií  

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 27b ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: Súdna rada Slovenskej republiky, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád, sudcovské rady, predseda najvyššieho súdu, ministerstvo spravodlivosti, súdy
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané od niektorého z nasledujúci navrhovateľov (zdroj): člen súdnej rady, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád, sudcovské rady, predseda najvyššieho súdu

Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, § 27b ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (akademický titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu)  

23. Účel spracúvania osobných údajov: voľba predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 27a ods. 4 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: Súdna rada Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané od niektorého z nasledujúci navrhovateľov (zdroj): člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov Najvyššieho súdu, sudca Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, § 27a ods. 4 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (meno, priezvisko, akademický titul  kandidáta, dátum ustanovenia do funkcie sudcu a dátum pridelenia alebo preloženia sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky, podpis)

24. Účel spracúvania osobných údajov: voľba predsedu a podpredsedu súdnej rady,

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 4 ods. 1 písm. d), § 4a ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: Súdna rada Slovenskej republiky
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: člen súdnej rady
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 4a ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (meno a priezvisko, akademický titul)

25. Účel spracúvania osobných údajov: činnosť a konanie disciplinárneho senátu

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Vyhláška č. 162/2017 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami, Zákon č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
Doba uchovávania: 5 rokov
Kategória príjemcov: členovia disciplinárneho senátu
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja:
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda súdnej rady, verejný ochranca práv, predseda krajského súdu aj proti sudcovi okresného súdu v jeho obvode, predseda súdu proti sudcovi príslušného súdu, sudcovská rada proti sudcovi príslušného súdu vrátane predsedu tohto súdu
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje - meno, priezvisko, akademický titul , adresa trvalého pobytu. 

26. Účel spracúvania osobných údajov: Stáž sudcov

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, § 13 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky,
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda súdu, na ktorom pôsobí dotknutá osoba, súdy Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, § 13 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (akademický titul , meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu)