Zloženie disciplinárnych senátov a zmeny v personálnom zložení

Ustanovenie § 119c  ods. 4 zákona o sudcoch účinné do 31. augusta  2014
 
         „Novela zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2014 zaviedla štandardný mechanizmus každoročného kreovania disciplinárnych senátov cez rozvrh práce, pričom disciplinárne veci sa týmto senátom prideľujú náhodným výberom, t.j. rovnakým spôsobom ako na všetkých všeobecných súdoch.“ 

 

Prebiehajúce disciplinárne konania - rok 2014
Prebiehajúce disciplinárne konania - rok 2013
Prebiehajúce disciplinárne konania - rok 2012
Prebiehajúce disciplinárne konania - začaté pred 1. januárom 2012