3. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
 

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(3. štvrťrok 2011)
1. 7. 2011 – 30. 9. 2011

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ bez DPH) názov úspešného uchádzača
- - - -