Rozhodnutia disciplinárnych senátovSpisová značka Merito veci Dátum Súbor
3Ds/1/2014 §116 ods. 2 písm. b) v spojení s ust. §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 19.01.2016
6Ds/1/2016 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 31.05.2016
1Ds/3/2016 § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z. z. 17.03.2017
2Dso/4/2017 rozhodnutie o odvolaní 08.06.2017
2Ds/7/2015 obnova konania 31.07.2017
1Ds/5/2016 neplatnosť písomného napomenutia 03.08.2017
4Ds/5/2016 § 116 ods. 2 písm. f) Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 14.09.2017
2Dso/3/2017 § 116 ods. 3 písm. b/ zákona o sudcoch a prísediacich,
§ 116 ods. 2 písm. f/ zákona o sudcoch a prísediacich
28.09.2017
4Ds/2/2017 § 116 ods. 1 písm. a) Zákona č. 385/2000 Z. z. 29.09.2017
2Dso/5/2017 rozhodnutie o odvolaní 09.11.2017
4Ds/1/2017 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 10.11.2017
6Ds/4/2016 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 10.11.2017
1Ds/4/2016 § 116 ods. 2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z. z. 21.11.2017
2Ds/5/2016 §116 ods.1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 21.11.2017
2Dso/7/2017 § 116 ods. 2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 07.12.2017
2Dso/7/2016 rozhodnutie o odvolaní 07.12.2017
2Dso/2/2016 rozhodnutie o odvolaní 07.12.2017
2Ds/4/2016 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods.2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z.z. 19.12.2017
6Ds/4/2017 §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 08.02.2018
6Ds/2/2017 §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 08.02.2018
1 2 »


Rozhodnutia disciplinárnych senátov do 1. júla 2017 sú zverejnené na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: https://www.nsud.sk/rozhodnutia/.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 152/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k rozšíreniu činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky v oblasti výkonu dohľadu   na dodržiavanie  zásad dôstojnosti a plynulosti disciplinárneho konania. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky od 1. júla 2017 organizačne a technicky zabezpečuje činnosť disciplinárnych senátov ako aj zverejňovanie ich rozhodnutí. Do 30. júna 2017 tieto cinnosti, zabezpečovala Kancelária Najvyššieho súdu SR.