3. štvrťrok 2016

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
 
 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
 
s cenou nad 5.000 €  za 3. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 
 
 
P.č. Predmet zákazky Zmluvná cena
(v € bez DPH)
Identifikácia dodávateľa
1 Nábytok 7 177,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Mierové námestie 1
019 17 Ilava